Yozgat Valiliği
Yozgat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Satışı ve Kiralaması Yapılacak Olan Taşınmazların İlanı

07 Ağustos 2019

 

 

İLAN

YOZGAT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

 

1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Yozgat İlinde bulunan mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz malların satış ve kiralama ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Yozgat Milli Emlak Müdürlüğünde  (Yeni Valilik Binası 1. Katında) Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.

3) İsteklilerin her taşınmaz mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile ikametgâh ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

4) Başkaları adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL' nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir.

8) Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.

9) Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

10)İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

İlan olunur.

NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve http://yozgat.csb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.

 

 

 

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MALLAR

 

Sıra No

Mahalle/Köy

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçüm (m2)

Hazine hissesi

(m2)

Cinsi

İmar

Durumu

Tahmini
Bedeli(TL)

Geçici Teminatı (TL)

Satışın Dayanağı

İhale
Tarihi

İhale saati

1

Eskipazar Mahallesi II. Mıntıka

-

1626

12

157,28

Tam

Arsa

İmarlı

(Konut Alanı)

63.300,00

18.990,00

2886/45

10.09.2019

09:30

2

Sarımbey Köyü

Saraç

130

28

57.800,00

Tam

Hamtoprak

İmarsız

202.500,00

60.750,00

2886/45

10.09.2019

09:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZMAL

 

 

Sıra No

Mahalle/Köy

Mevkii

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü

 

Hazine Hissesi

İmar Durumu

Kiralama

Amacı

 

Kiralama Süresi

 

İlk Yıl Tahmini
Bedeli(TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale
Tarihi

İhale saati

1

Mutafoğlu Mahallesi II. Mıntıka

Köpekkalesi

25

49

Hamtoprak

2.801,00 m2

Tam

 

İmarsız

Ticari amaçta kullanılmak üzere

 

5 yıl

 

33.612,00

10.083,60

10.09.2019

10:00

 

 

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLARIN

 

Dosya
 No:

Bulunduğu Yer:

Plakası:

Modeli:

Markası ve Tipi:

Cinsi:

Tahmini
 Bedeli:

Geçici
Teminatı:(TL)

İhale
Tarihi:

İhale Saati:

43-821

Sürmeli Oto Park

06 GYH 88

1989

FİAT/DOĞAN

OTOMOBİL

3.750,00TL

1.125,00 TL

10.09.2019

14:00

43-1073

İl Tarım Müdürlüğü

66 DZ 831

1989

TOYOTA HİLUX

KAMYONET

5.000,00TL

1.500,00 TL

10.09.2019

14:15

43-1295

İl Özel İdare Oto Park

66 DK 005

1987

RENAULT

OTOMOBİL

2.500,00TL

750,00 TL

10.09.2019

14:30

43-1322

Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Okul Bahçesi

66 AL 166

1991

FORD TRANSİT

MİNİBÜS

4.000,00TL

1.200,00 TL

10.09.2019

14:45

43-1169

Bozok Üniversitesi

66 HF 306

2001

İVECO OTOYOL

OTOBÜS

5.000,00TL

1.500,00 TL

10.09.2019

15:00

43-1357

Tarım Md. Oto Parkı

Tescilsiz

1991

HONDA

MOTORSİKLET

3.000,00TL

900,00 TL

10.09.2019

15:15

43-1355

Tarım Md. Oto Parkı

Tescilsiz

1991

HONDA

MOTORSİKLET

3.000,00TL

900,00 TL

10.09.2019

15:30

 

 

AÇIKLAMA   :

 

  1.  Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınır malların satış ihaleleri, 2886 sayılı devlet İhale Kanunu’nun 45 maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda ve Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır.
  2.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

 

       a) Geçici teminat (Tevekküldeki Türk parası, Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı devlet İhale Kanunu’na göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen, teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),

 

               b) Tebligat için Türkiye’den adres göstermeleri,

 

       c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kişiliği temsile tam yetkili olduklarını noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

 

 3- İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Yozgat Valiliği Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

 

 4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

 

      5- Satışı yapılacak taşıtların satış bedelleri üzerinden tahsil edilecek resim, vergi ve harçların tamamı alıcı tarafından karşılanır.

 

      6- İhalede artırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.

 

      7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

  8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler  www.milliemlak.gov.tr ve http://yozgat.csb.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.           Telefon   : 0 354 212 30 05 

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ILAN OLUNUR.

 

 

 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır