Yozgat Valiliği
Yozgat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kuruluş ve Görevler

17.06.1982 tarih ve 2680 sayılı kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Değişik 9.maddesine göre Genel Bütçeye dahil Kuruluşlara ait bina ve tesislere, kamu konutları ve afet ile ilgili daimi iskana ait yaptırılacak her türlü yapılara ve konutlara, İl Özel İdarelerinin bina ve tesislerine talep halinde her türlü kuruluş gerçek ve tüzel kişilerce kamu yararına yaptırılacak bina ve tesislere teknik yardım ve kontrollük hizmeti vermek, inşaatlarıyla ilgili mevzuatlar çerçevesinde yaptırmak, 3194 ve 7269 sayılı yasalar çerçevesinde imar ve afet ile ilgili hizmetleri yürütmek, Vali Yardımcısı Başkanlığında her Çarşamba günü toplanan ve kurulun asil üyeleri olmak sebebi ile Defterdar, Milli Eğitim Müdürü, Bayındırlık ve İskan Müdürü, Sağlık Müdürü ve Tarım Müdüründen teşekkül eden İl İdare Kurulunda 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Uygulaması ile ilgili konuları yürütmek, İmar ile ilgili tüm kararları almak ve uygulamak, yine Sayın Valimiz Başkanlığında her Pazartesi günü yapılan İl Özel İdaresine ait Encümen toplantılarına katılarak ihale, süre uzatımı gibi kararlar almak; ayrıca Sayın Valimizin Başkanlığında her üç ayda bir 13 ilçe Kaymakamı, Belediye Başkanları ve bütün İl Müdürlerinin katıldığı İl Koordinasyon Kurulu toplantısında bilgi vermek Bayındırlık ve İskan Müdürlüğümüzün başlıca görevleri arasındadır. Bu görevler; Bayındırlık ve İskan Müdürü, 2 Müdür Yardımcısı ile 4 Şube Müdürlüğünce yerine getirilmektedir.